مقالات

سوابق پژوهشي :

 • عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : ( بررسي اقتصادي آلاينده هاي گازي نيروگاه شهيد سليمي نكا).
 • عنوان رساله دكتري : ( بررسي كارايي اقتصادي صنعت طيور مازندران ).
 • ارائه مقاله به صورت سخنراني و چاپ در هفتمين كنفرانس بين المللي آمار ايران در سال 1382 تحت عنوان بررسي اقتصادي آلاينده هاي گازي نيروگاه شهيد سليمي نكا.
 • همكاري در پروژه تحقيقاتي با دانشگاه پيام نور تحت عنوان ( بررسي تطبيقي صنعت طيور كشور و محاسبه بهره وري آن).
 • ناظر فني در تهيه برنامه توسعه سوم استان مازندران.
 • ناظر فني پروژه گزارش اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي شهرستان هاي استان مازندران.
 • همكاري در تهيه كتاب گزارش اقتصادي اجتماعي و فرهنگي استان مازندران در 3 دوره.
 • همكاري در تهيه كتاب سالنامه آماري استان مازندران در 5 دوره.
 • تهيه و تدوين كتاب شاخص هاي كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان مازندران 1382.
 • تهيه و تدوين كتاب شاخص هاي برنامه اي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان مازندران سال هاي 1384 ، 1385 و1386.
 • تهيه و تدوين كتاب شاخص هاي فصلي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان مازندران 1384 ، 1385، 1386 و1387 .
 • تهيه حساب توليد بخش كشاورزي استان اعم از ( دامداري، طيور صنعتي وسنتي، كرم ابريشم، زنبور عسل، زراعت و باغداري، قارچ، گل وگياه زينتي و…).
 • مسئول پژوهشي دانشگاه علامه محدث نوري استان مازندران.
 • ارائه مقاله به صورت سخنراني در دومين همايش رياضي سراسر كشور ارديبهشت 1388 تحت عنوان برنامه ريزي خطي در كشاورزي و مديريت مزرعه.
 • ارائه مقاله به صورت پوستر در دومين كنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات دانشگاه مازندران تحت عنوان اقتصادي كردن كشاورزي با روش برنامه ريزي خطي
 • ارائه مقاله در همايش علوم باغباني دانشگاه گيلان مرداد1388 تحت عنوان سهم كشاورزي در توليد ناخالص داخلي GDP به صورت پوستر.
 • ارائه مقاله در سمينار بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه دانشگاه مازندران 1374.
 • تدوین مقاله و چاپ در مجله علمی اقتصاد کشاورزی مسکو روسيه ISI )2012).

“ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА  ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЗАНДАРАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН”.

 • تدوین مقاله و چاپ در مجله علمی کشاورزی دانشگاه کشاورزی تاجیکستان2011.

“ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА”.

 • تدوین مقاله و چاپ در مجله علمی كشور فرانسه

Technical PaperReef Resources Assessment and Management ISI )2014

“Study of poultry industry efficiency in Mazandaran and Analysis of the economic behavior of firms’ managers”.

 • تدوین مقاله و چاپ در مجله علمی کشاورزی دانشگاه کشاورزی تاجیکستان2011.

“Основные пути повышения экономической эффеквтиности производства продукции  производства”   .

 • تدوین مقاله و چاپ در مجله علمی کشاورزی دانشگاه کشاورزی تاجیکستان2012.

“Внедрение новейшей технологии- залог снижения издержки и роста эффективности производства”.

 • تدوین مقاله و چاپ در مجله علمی کشاورزی دانشگاه کشاورزی تاجیکستان2013.

“История разведения современной куры в Иране”.

 • تدوین کتاب بررسی کارایی اقتصادی صنعت طیور مازندران.
 • چاپ مقاله در فصلنامه علمی – تخصصی دانش انتظامی مازندران شماره 10 پاییز 91.
 • بررسی عوامل رابطه دوستی پنهان میان دو جنس مخالف ( مطالعه موردی دانشجویان شهرستان ساری).