کارآفرینی مدرن در مازندران حمایت می شود

نقش بانوان در عرصه های اقتصادی و تحکیم بنیان خانواده توامان تقویت شود / کارآفرینی مدرن در مازندران حمایت می...