گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر واثقی

گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر واثقی مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان مازندران